Aktualności

Uzupełnienie informacji dotyczącej nowego progu transakcji bezgotówkowych

 

Szanowni Państwo,

Poniższe opracowanie stanowi uzupełnienie informacji dotyczącej nowego progu transakcji bezgotówkowych, o którym informowaliśmy Państwa tutaj.

Stanowi podsumowanie pytań kierowanych do nas przez Państwa, w związku ze zmianą przepisów dot. progu transakcji bezgotówkowych.

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. transakcje miedzy przedsiębiorcami, których jednorazowa wartość przekracza 15 000 zł muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Przepisy wprowadzające powyższą zmianę, okazały się być nieco kłopotliwe zarówno dla przedsiębiorców, jak i urzędników, w związku z czym Ministerstwo Finansów (MF), oprócz interpretacji indywidualnych, zajęło oficjalne stanowisko w kilku spornych kwestiach.

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane przez Państwa pytania i odpowiedzi na nie zgodnie ze stanowiskiem MF.

1. Jedna faktura VAT obejmująca realizację świadczeń z kilku umów

Jaką kwotę należy uznać za jednorazową wartość transakcji, o której mówią przepisy, w przypadku gdy faktura VAT obejmuje relizację świadczeń wynikających z kilku umów? Co z umowami dostawy?

Pytanie o to jak należy rozumieć tzw. jednorazową wartość dostawy jest jednym z najczęściej pojawiających się pytań.

Jak wskazuje MF - w przypadku gdy jedna faktura VAT obejmuje świadczenia spełnione w wykonaniu kilku umów decydująca jest wola stron. Wartość kilku wycenionych odrębnie pozycji na jednej fakturze składa się na jednorazową wartość transakcji w rozumieniu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyłącznie wówczas, gdy stanowią one przedmiot jednej umowy (transakcji).

  • Umowy dostawy

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ujęcia w jednej fakturze dostaw towarów realizowanych etapami. Jeżeli umowa dostawy ( art. 605 kodeksu cywilnego) określa harmonogram realizacji takich dostaw, wówczas jednorazową wartością transakcji stanowi suma wierzytelności z tytułu dostawy a nie należności z tytułu realizacji poszczególnych etapów.

  • Umowy ramowe

Umowy ramowe tj. umowy, które wskazują warunki udzielania i realizacji zamówień ale nie ustalają minimalnych obrotów. W przypadku takich umów jednorazowa wartość transakcji, do ktorej ma zastosowanie próg 15 000 zł, to wartość poszczególnego zamówienia realizowanego w ramach umowy ramowej.

2. Transakcja przekraczająca 15 000 zł a koszty uzyskania przychodu.

Jedno z Państwa częstych pytań brzmiało czy wyłączeniu z kosztów podlega całość transakcji przekraczającej 15 000 zł, która nie została opłacona z rachunku płatniczego, czy tylko nadwyżka ponad 15 000 zł?

Odpowiedź na to pytanie, była przedmiotem analizy Ministerstwa Finansów, które potwierdziło, że wyłączenie od kosztów dotyczy każdej płatności (bez względu na jej wartość-kwotę) – dokonanej z pominięciem rachunku płatniczego, jeżeli ta płatność jest częścią transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł.

MF podkreśliło, iż ustawowy limit 15 000 zł nie może być traktowany jako tzw. kwota wolna.

3. Limit 15 000 zł dla transakcji a wartość brutto/netto w przypadku pominięcia rachunku płatniczego.

Kolejne pytanie, które często pojawiało się w rozmowach z naszymi pracownikami dotyczyło kwoty brutto i netto transakcji.

Co dzieje się w przypadku, gdy kwota brutto transakcji przekroczy 15 000 zł, a jej kwota netto < 15 000 zł.?

Zgodnie z informacją MF wskazany w przepisach próg tj. 15 000 zł odnosi się do ceny transakcji umówionej między jej stronami tj. do wartości brutto transakcji. Kwestia wyłączenia z KUP może być rozpatrywana jedynie w oparciu o tą część płatności, która może być uznana za KUP zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych czyliwartość netto transakcji.

W związku z powyższym oceniając, czy transakcja przekroczyła ustawowy próg 15 000 zł, należy brać pod uwagę jej wartość (wartość brutto), a nie kwotę stanowiącą KUP.

4. Kompensata, barter

Pytanie, z jakim również się spotkaliśmy dotyczyło regulacji zobowiązania w drodze potrącenia (kompensaty).

Czy kompensata zobowiązania o wartości brutto > 15 000 zł powoduje wyłączenie tej transakcji z KUP?

Otóż, jak potwierdza MF przepisy wprowadzające próg 15 000 zł, odnoszą się tylko do jednej formy regulacji zobowiązań tj. płatności (gotówkowej lub bezgotówkowej). Przepisy te nie mają natomiast zatsosowania do regulowania zobowiązań w innej formie np. potrącenia czy barteru.

W tym bowiem przypadku dochodzi do uregulowania zobowiązania, jednak strony umowy nie dokonują “płatności”, do których zastosowanie ma próg 15 000 zł.

5. Bezgotówkowa forma płatności

Często zadają Państwo pytanie, czy płatność przelewem to jedyna forma płatności bezgotówkowej akceptowana zgodnie z nowymi przepisami?

Należy zwrócić uwagę, iż zdaniem MF, płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m.in. karty płatnicze, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będą spełniały wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

6. Transakcje dokonane w roku 2016 i w roku 2017

Jako, że zmiana przepisów – tj. zmiana progu transakcji z 15 000 EURO na 15 000 ZŁOTYCH weszła w życie 1 stycznia 2017 r., często zadają Państwo pytanie jak rozliczyć transakcje za zakup towarów w 2016 r., za które płatność gotówkowa nastąpi dopiero w 2017 r.?

W przypadku towarór nabytych w roku 2016 należy brać pod uwagę limit obowiązujący przed wprowadzoną zmianą tj. 15 000 EUR.

W 2017 r. do KUP nie będzie można zaliczyć wydatków poniesionych na zakup towarów nabytych w b.r., opłaconych gotówką, w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł.

7. Transakcje z osobami fizycznymi

Pytanie o próg 15 000 zł w transakcjach z osobami fizycznymi to również jedno z pytań, z którymi najczęściej się spotykamy w codziennej pracy Biura.

Należy zwrócić uwagę, iż próg 15 000 zł odnosi się tylko i wyłącznie do transakcji między przedsiębiorcami. W związku z tym płatności wynikające z transakcji ze stroną niebędącą przedsiębiorcą (np. umowa sprzedaży samochodu osobie fizycznej przez przedsiębiorcę prowadzącego komis) nie muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Wyrażamy nadzieję, że powyższe opracowanie okaże się dla Państwa pomocne.

W przypadku pytań – pozostajemy do dyspozycji.