Aktualności

Zmiany w VAT – dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Wraz z początkiem nowego roku w życie weszły przepisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm., dalej jako „Ustawa o VAT”), które umożliwiają organom podatkowym nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE – KIEDY ZOSTANIE USTALONE?

Art. 112b ust. 1 ustawy o VAT przewiduje pięć przypadków ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, będą to sytuacje, w których stwierdzone zostanie, że:

1.    Podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej;

2.    Podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej;

3.    Podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą od kwoty należnej;

4.    Podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego;

5.    Podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

 

DODATKOWE ZBOWIĄZANIE PODATKOWE - KIEDY NIE BĘDZIE USTALANE?

Przepisy ustawy o VAT (art. 112b ust. 3) przewidują trzy przypadki, w których dodatkowe zobowiązanie nie będzie ustalane, są to następujące sytuacje:

1.    Podatnik naprawi popełnione błędy, zanim zostanie wszczęta kontrola podatkowa lub postępowanie kontrolne[1]poprzez:

  •         Złożenie korekty deklaracji VAT , aw przypadku niezłożenia poprzez złożenie deklaracji VAT z wykazanymi kwotami podatku ORAZ
  •         Uiści – wpłacając na rachunek urzędu skarbowego, kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji lub korekty wraz z odsetkami za zwłokę.


2.    W przypadku gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z:

a) popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,

b) nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym,jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej.

3.    W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe( w tym przypadku chodzi o niedopuszczenie do wielokrotnego karania za ten sam czyn).

 

WYSOKOŚĆ SANKCJI

Wysokość sankcji, wprowadzona nowymi przepisami wyniesie (art. 112 ust. 1 ustawy o VAT):

  •         30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, lub
  •         30% kwoty zawyżenia zwrotu VAT/nadwyżki zwrotu podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe.

Co więcej, w przypadku faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący lub faktury zawierającej nieprawdziwe dane (stwierdzającej czynności, które nie zostały dokonane,
podającej kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzającej czynności, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. bezskuteczności względnej i pozorności czynności prawnych)
 kwota sankcji odpowiadać będzie 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z nieprawidłowych faktur (art. 112c ustawy o VAT). W pozostałej części tj. dotyczącej innych nieprawidłowości, dodatkowe zobowiązanie wynosi 30% lub 20%. W konsekwencji na podst. art. 88 ustawy o VAT Podatnik będzie również tracił prawo do odliczenia VAT z takiej faktury. Dodatkowo będzie także zobowiązany do zapłaty kwoty podatku naliczonego, która będzie stanowić dodatkowe zobowiązanie.

DECYZJA USTALAJĄCA DODATKOWE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT jest ustalane w formie decyzji. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

TERMIN PŁATNOŚCI

Termin płatności dodatkowego zobowiązania podatkowego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 47 §1) wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Po upływie 14 dnia od daty doręczenia, dodatkowe zobowiązanie podatkowe staje się zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę (art. 51 §1 i 53 § 1 Ordynacji podatkowej).

STOSOWANIE NOWYCH PRZEPISÓW

Omówionych przepisów NIE STOSUJE SIĘ do okresów rozliczeniowych przed 1 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w VAT za rok 2016 i lata wcześniejsze, dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie może być ustalone.[1]Od 1 marca 2017 r. będzie to kontrola celno-skarbowa.